Ang Kalibapi

Ang Lakas NUCD, NPC, PMP at Kampi ay ilan lamang sa mga kasalukuyang partido pulitikal sa ating bansa. Alam niyo bang isa lamang ang partido pulitikal at samahang pansibiko noong panahon ng mga Hapones? Ito ang Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibapi.

Pagtatag ng Kalibapi. Noong disyembre 4, 1942, binuwag ng pamahalaang Hapones ang lahat ng mga partido pulitikal at samahan sa bansa. Pinalabas ng mga Hapones ba kusa itong nilansag ng mga pinuno ng mga nasabing partido pulitikal.

Kapalit ng mga partidong ito, inatasan ng pamahalaang Hapones si Jorge B. Vargas, tagapangulo ng Philippine Executive Commission na magpalabas ng isang kautusang tagapagpaganap na magtatatag sa Kalibapi. Ginawang modelo ng samahang ito ang Japanese Imperial Rule Association na isang partido pulitikal, samahang pansibiko at kultural ng Japan. Ito lamang ang samahang pinahintulutan ng pamahaalaang Hapones sa bansa. Si Vargas ang pangulo ex-officio samantalang si Benigno S. Aquino, Sr. ang pangalawang pangulo at director-heneral ng nasabing samahan.

Layunin ng Kalibapi na ‘pag-isahin ang mga Pilipino upang matulungan ang pamahalaang Hapones na maitatag at maibangong muli ang bansa at upang maikintal sa mga Pilipino ang mga pagpapahalagang Silanganin o Oriental (Oriental values) tulad ng pananampalataya, pagtitiwala sa sarili, pagsasakripisyo at pagiging masipag.’ Itinatag ang  samahang ito upang maging kaakibat ng pamahalaang Hapones sa pagsasakatuparan ng mithiin nito tungo sa isang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere.

Lahat ng mga Pilipino na nasa 18 taong gulang pataas ay maaaring sumali sa nasabing samahan. Lahat din ng mga Pilipinong opisyal ng pamahalaan ay kailangang maging kasapi nito.

Nang lumaon, nagtatag ng iba pang samahang pansibiko sa bansa na nasa ilalim ng Kalibapi. Kabilang dito ang Kabataang Kalibapi at Kalibapi Women’s Auxillary Services para sa mga kabataan at kababaihan. Nagkaroon ang Kalibapi ng mahigit sa 1.5 milyon na kasapi sa panahon ng mga Hapones.

Kalibapi Bilang Isang Partido Pulitikal. Bagamat sa simula ay itinatag ito bilang isang samahang pansibiko, ang Kalibapi ay naging instrumento upang maisakatuparan ang mga pagbabagong pampulitika na nais isakatuparan ng mga Hapones. Ito ang naging pangunahing makinaryang pangpropaganda ng mga Hapones sa bansa. Ginawa ring instrumento ng mga Hapones ang partidong ito upang mapasuko ang mga gerilyang Pilipino at Amerikano noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Noong Mayo 1944, opisyal na naging partido pulitikal ang Kalibapi. Ilan sa mga nagawa ng Partidong Kalibapi ang sumusunod:

  • Paghalal sa 20 kasapi ng Preparatory Commission for Philippine Independence (PCPI) kung saan si Jose P. Laurel ang naging tagapangulo
  • Pagpasa sa Saligang Batas ng 1943 na binuo ng PCPI
  • Paghalal sa mahigit na kalahati ng mga kasapi ng Pambansang Asamblea
  • Pag-nominate kay Jose P. Laurel sa Pambansang Asamblea bilang pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas

Sa panunumbalik ng kalayaan noong 1946, unti-unting nabuwag ang partidong Kalibapi. Ilan sa mga kasapi nito ang inakusahan bilang kolaboraytor ng mga Hapones.

*Inilathala sa Student’s Digest Gr.5, V26, No.5, SY 2005-2006 ni Azur M. Peraz

Sanggunian: Agoncillo, Teodoro A. History of the Filipino People. Quezon City: GAROTECH Publishing Co., 1990.; Jose, Ricardo T. (ed.) Kasaysayan: The Story of the Filipino People vol. 7. Manila: Asia Publishing Co., Ltd. 1998.; Zaide, Gregorio and Sonia Zaide. The Philippines: a Unique Nation. Quezon City: All Nations Publishing House, Inc., 1995. Photo credits: www.dreamcatcherrye.blogspot.com; www.en.wikipedia.com; www.barriosiete.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s